Biogas Processen

Gassen opstår i sine naturlige miljøer
som følge af ilt fri (anaerob) nedbrydning af organisk materiale.

Biogas er en naturlig forekommende gas, som blandt andet opstår på bunden af søer og i sumpe, deraf navnet sumpgas, som det populært kaldes.

Gassen består af ca. 60 % metan og de resterende 40 % består hovedsagligt af CO2, altså drivhusgasser.

Denne CO2 betragtes ikke som et led i drivhuseffekten, dette skyldes, at biogassen er et led i et naturligt stofkredsløb. Det frigivne kulstof(C), Ilt(O2) samt hydrogen(H2) bliver optaget ved tilblivelse af planter og dyr.

Image

Da husdyrgødningen indeholder en stor mængde organisk materiale, og den findes i store mængder rundt omkring i landet, er det nærliggende at udnytte denne ressource til produktion af biogas.

Ved anvendelse af biogas som brændstof i gasmotorer til produktion af varme, formindskes forbruget af fossilt brændsel, og dette medfører formindsket emission af drivhusgassen CO2. Dette er et af de vigtigste mål for energisektoren.

Image

En anden vigtig grund til reduktion af emission af drivhusgasserne er afbrænding af metan (CH4).

Metan udledningen kan omregnes til CO2 ækvivalenter med en faktor 21 dvs. 1kg udledt metan svarer til ca. 21 kg CO2. Eftersom metan afbrændes i gasmotorerne, opnås der en betydelig reduktion i udledningerne.

Hos Linkogas foregår ovenstående proces på flg. måde:

Biomasse modtages fra tankbiler til fortank 2, herefter neddeles biomassen og pumpes over i fortank 1. Der modtages hvert år ca. 300.000 m3 biomasse. Min. 75 % af biomassen består af husdyrgødning og det resterende består af industriaffald.
Biomassen pumpes herefter via varmevekslere, hvor temperaturen hæves til 52°C, videre over i primærreaktorerne (reaktor 1-3).
Reaktorerne består af 3 stk. 2400 m3 cirkulære ståltanke som får tildelt biomasse sekventielt. Den sekventielle indpumpning har en pause tid mellem indfødning på 10 timer, hvilket sikrer at der sker en hygiejnisering. Herved dræbes smitstoffer samt ukrudsfrø.

Fra primærreaktorerne pumpes biomassen til reaktor 5 som indeholder 5000 m3 og derefter til 3 trin som er reaktor 4 med 2400 m3. Trin 2 og 3 sikrer at biomassen er stort set udrådnet, således at det maksimale gasudbytte opnås.

Herefter ledes biomassen til lagertankene via varmeveksler således energiindholdet i den varme biomasse genanvendes mest muligt. Fra lagertanken leveres biomassen tilbage til landbruget.

Gassen der produceres i reaktorerne føres til et gasbehandlingsanlæg hvor H2S udfældes fra gassen således gassen kan afbrændes i gasmotorerne.

Svovlen fra denne udfældning føres via lagertankene tilbage til landbruget. Der benyttes ingen kemikalier til denne udfældning.

Efter renseprocessen ledes gassen til 3 kapselblæsere hvor den komprimeres og efterfølgende afkøles, herefter ledes den til gasmotorerne gennem en 7 km lang pipeline til Rødding by.

Når gasforbruget er mindre end produktionen er der mulighed for at oplagre gassen i det 5000 m3 store gaslager således det sikres at gassen anvendes på bedst mulige måde. I tilfælde af havari eller driftsforstyrrelser på anlægget, kan gassen helt eller delvist afbrændes i fakkel.

Procesvarmen som tilføres biomassen leveres primært ved ”spild” varme fra gasmotoren på Linkogas.