I samarbejde med landmænd gør vi landbruget og fødevaresektoren mere bæredygtig

Biogas – en energirig gas med stort potentiale

Biogas giver grøn energi og grøn gødning til markerne. Og så sikrer biogassen fast arbejde til tusindvis af mennesker over hele Danmark. Gassen opstår i et naturligt miljø, uden ilt. Denne anaerobe proces nedbryder det organiske materiale, hvor der så dannes biogas.
I selve afgasningsprocessen, nedbrydes det organiske materiale i reaktorerne, under iltfrie forhold, hvor der dannes metan og kuldioxid. Under denne proces, nedbrydes omkring halvdelen af det organiske materiale, hvor der efterlades en mængde næring i den afgasset gylle, som kan anvendes som gødning på markerne.  

 

Opholdes tiden for det organiske materiale ligger typisk på 25-40 dage, hvor resultatet af biogassen ligger på 60% metan og 40% CO2.
Langt største delen af biogassen som Linkogas producere bliver sendt ud på naturgasnettet, hvor en mindre del af biogassen bliver anvendt igennem gasmotorer til at producere el og varme.
Før biogassen kan sendes på naturgasnettet, skal biogassen renses. Det sker igennem vores opgraderingsanlæg, hvor CO2 bliver renset fra og gassen kun består af rent metan. Metanen kan derefter pumpes ud på gasnettet.
Kan opgradering ikke tage alt biogas, sendes den derfor videre til gasmotorer, hvorved der produceres el og varme.

Der bliver månedlig taget analyser af den afgasset gylle, for at sikreudnyttelsen af biomasserne og sikrer kvaliteten af gødningen som leveres tilbage til landmanden

Forventning af indhold i den afgasset gylle 2024

Konventionelt

Økologisk

Industrilinje

Total N

3,99 Kg/ton

4,18 Kg/ton

4,19 Kg/ton

Amm.N

2,44 Kg/Ton

2,73 Kg/Ton

3,15 Kg/Ton

Fosfor

0,70 Kg/Ton

0,68 Kg/Ton

0,74 Kg/Ton

Kalium

2,99 Kg/Ton

3,14 Kg/Ton

2,27 Kg/Ton

Total S

0,39 Kg/Ton

0,31 Kg/Ton

0,38 Kg/Ton

Fosforloftet er udregnet til

31,61kg/ha

31,61kg/ha

31,61kg/ha

N-udnyttelse

68 %

68 %

68 %

Fakta om afgasset biomasse retur til landbrug

Størstedelen af den rå biomasse der tilføres biogasanlægget, kommer i form af husdyrgødning, også kaldet gylle eller dybstrøelse. Den resterende biomasse kommer fra restprodukter fra fødevareindustrien såsom slagteri- mejeriaffald mm. Den afgassede biomasse får landmændene retur til deres tanke, hvor den anvendes som gødning af deres afgrøder. Typisk får landmanden en bedre afgasset gylle tilbage end den rå gylle der blev indleveret. Gyllen bliver forbedret igennem anlægget, da der tilføres organiske produkter til gyllen med et langt højere nærings indhold, samtidig bliver gyllen mere tilgængelig for planterne og derved undgås tab af næringsstoffer. En væsentlig faktor ved afgasning af rå gyllen, er at reducere lugtgener og fordampning af næringsstoffer ved udbringning af gødning på markerne.

5 fordele ved afgasset biomasse

Den trænger relativt hurtigt ned i jorden og derved reduceres risikoen for fordampning af ammoniak.

Den er mere tilgængelig og hurtig for planterne at optage, derved reduceres risikoen for udvaskning af kvælstof til miljøet.

Den har en højere og bedre gødningsværdi end rågyllen.

Der kan spares på køb af handels-/kunstgødning.

Den gasset gylle kan leveres tættere på markerne.

Biogas giver grøn energi og grøn gødning til markerne. Og så sikrer biogassen fast arbejde til tusindvis af mennesker over hele Danmark.

Processen fra affald til energi