Vi skaber en bæredygtig fremtid med Biogas

Biogas - En energirig gas med stort potentiale

Gassen opstår i sine naturlige miljøersom følge af ilt fri (anaerob) nedbrydning af organisk materiale.

Biogas er en naturlig forekommende gas, som blandt andet opstår på bunden af søer og i sumpe, deraf navnet sumpgas, som det populært kaldes.

Gassen består af ca. 60 % metan og de resterende 40 % består hovedsagligt af CO2, altså drivhusgasser.

Denne CO2 betragtes ikke som et led i drivhuseffekten, dette skyldes, at biogassen er et led i et naturligt stofkredsløb. Det frigivne kulstof(C), Ilt(O2) samt hydrogen(H2) bliver optaget ved tilblivelse af planter og dyr.

Biogas - En energirig gas med stort potentiale

Gassen opstår i sine naturlige miljøersom følge af ilt fri (anaerob) nedbrydning af organisk materiale.

Biogas er en naturlig forekommende gas, som blandt andet opstår på bunden af søer og i sumpe, deraf navnet sumpgas, som det populært kaldes.

Gassen består af ca. 60 % metan og de resterende 40 % består hovedsagligt af CO2, altså drivhusgasser.

Denne CO2 betragtes ikke som et led i drivhuseffekten, dette skyldes, at biogassen er et led i et naturligt stofkredsløb. Det frigivne kulstof(C), Ilt(O2) samt hydrogen(H2) bliver optaget ved tilblivelse af planter og dyr.

4 fordele ved afgasset biomasse

Den trænger relativt hurtigt ned i jorden og derved reduceres risikoen for fordampning af ammoniak

Den optages hurtigt i planterne og derved reduceres risikoen for udvaskning af kvælstof til miljøet

Den giver et højere høstudbytte sammenlignet med gylle, fordi den har en højere gødningsværdi

Landbrug kan spare på kvælstoffet i handelsgødningen/kunstgødning, som er produceret ved hjælp af fossil energi.

Linkogas proces for udvindelse af Biogas

Anlægget er blevet udbygget og moderniseret over flere omgange. Den seneste udvidelse er gennemført fra 2018 – 2020, hvor anlægget er blevet udbygget med både økologisklinje og tørstoflinje.  

De flydende og semifaste biomasser leveres og fragtes af tankvogne til fortankene på anlægget, videre fra fortankene pumpes og neddeles biomasserne.

På to af linjerne er der hygiejnisering, hvor biomassen opvarmes til 72 °C i mindst én time

Biomassen pumpes herefter via varmevekslere, hvor temperaturen hæves til 52°C videre over reaktorerne.

På to af linjerne er der hygiejnisering, hvor biomassen opvarmes til 72 grader i mindst én time

Reaktorer volumen:
Reaktorer 1-4 med en volumen på 2500 m³
Reaktor 5 med en volumen på 5000 m³
Reaktor 6-10 med en volumen på 8400 m³

Det giver en samlet reaktorkapacitet på 57.000 m³, med opholdstider på 25-40 dage.

Reaktorerne tildeles biomasser sekventielt, både af flydende og tørstof. Det styres med pausetider på indfødning og udtagning af biomasser fra reaktorer. Det er med til at sikre en ensartet afgasning af biomasserne, hvor smitstoffer og ukrudtsfrø dræbes.

Efter afgasning af biomasserne i reaktorerne, ledes den afgasset biomasse til lagertankene via varmeveksler således energiindholdet i den varme biomasse genanvendes mest muligt. Fra lagertankene leveres biomassen tilbage til landbruget

Biogassen behandles først ved køle tørring i semibiologisksvovlrensning, ecotek. Herefter opgraderes gassen i 2 vandskrubberopgraderingsanlæg og sendes på naturgasledning med kapacitet på 2.000 m3metan/h (svarende til opvarmning af 9-10.000 husstande) eller føres til gasmotorer med EL produktion på op til 3,5 MW. Biogas består af ca 60% metan og 40%CO2

CO2 afkast afbrændes ved 1.100 grC i RTO og føres igennem skrubbertårn inden udledning.

Luftrens, hvor udsugningsluft renses i 2 kemiske skrubberlinjer

CO2

Da husdyrgødningen indeholder en stor mængde organisk materiale, og den findes i store mængder rundt omkring i landet, er det nærliggende at udnytte denne ressource til produktion af biogas.

Ved anvendelse af biogas som brændstof i gasmotorer til produktion af varme, formindskes forbruget af fossilt brændsel, og dette medfører formindsket emission af drivhusgassen CO2. Dette er et af de vigtigste mål for energisektoren.

CH4

En anden vigtig grund til reduktion af emission af drivhusgasserne er afbrænding af metan (CH4).

Metan udledningen kan omregnes til CO2 ækvivalenter med en faktor 21 dvs. 1kg udledt metan svarer til ca. 21 kg CO2. Eftersom metan afbrændes i gasmotorerne, opnås der en betydelig reduktion i udledningerne.